Wettelijke kennisgeving

Uw toegang tot en gebruik van deze website (deze/onze Website) is onderworpen aan onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Door onze Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud en stemt u ermee in om ze na te leven.

 

ANDERE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar en omvatten onderstaande aanvullende bepalingen, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website:

 • Ons Privacybeleid, waarin de verwerkingsvoorwaarden worden vastgelegd voor alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons bezorgt. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met deze gegevensverwerking en garandeert u de juistheid van alle gegevens die u ons bezorgt.

 • Ons Cookiebeleid, waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies op onze Website.

 • Ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid zoals hieronder weergegeven, waarin het toegestane en verboden gebruik van onze Website wordt vastgelegd. Wanneer u onze Website gebruikt, dient u dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid na te leven.

 

OVER ONS

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa handelend onder de handelsnaam Levis, met maatschappelijke zetel te Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, 1800 Vilvoorde, België (wij, we, onze of ons).

 

ONZE WEBSITE BEZOEKEN

Het bezoeken van onze Website is toegestaan op een tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij leveren op onze Website zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten of te wijzigen. Wij garanderen niet dat onze Website of de inhoud van deze Website altijd of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij kunnen onze Website zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer onze Website voor om het even welke reden op om het even welk moment of voor om het even welke periode niet beschikbaar is. Wij kunnen nu en dan de toegang tot onze Website geheel of gedeeltelijk beperken.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om onze Website te kunnen bezoeken.

Het is eveneens uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die onze Website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden, en deze ook naleven.

Wanneer u een login, een wachtwoord of een andere vorm van informatie kiest of krijgt in het kader van onze veiligheidsprocedures, moet u deze informatie behandelen als vertrouwelijk en mag u deze informatie niet vrijgeven aan een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen of door ons toegewezen login of wachtwoord naar eigen goeddunken en op om het even welk moment te blokkeren.

U hebt geen toelating om zelf of via derden een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken om inhoud of gegevens van onze Website te halen voor commerciële doeleinden, tenzij u of de betrokken derde partij een schriftelijke overeenkomst met ons heeft afgesloten waarin deze activiteit uitdrukkelijk wordt toegestaan.

 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden af en toe te wijzigen. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw door te nemen, zodat u altijd op de hoogte bent van de eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht. Wanneer u onze Website blijft gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met deze eventuele wijzigingen. Gelieve onze Website niet langer te gebruiken wanneer u niet instemt met deze eventuele wijzigingen.

 

WIJZIGING VAN ONZE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor om onze Website af en toe te updaten en de beschikbare Inhoud op onze Website op om het even welk moment te wijzigen. Gelieve er echter rekening mee te houden dat de Inhoud op onze Website mogelijk niet op om het even welk moment up-to-date is en wij geenszins verplicht zijn om deze inhoud te updaten. Wij garanderen niet dat onze Website of de Inhoud van deze Website vrij is van fouten of weglatingen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben wij of de bedrijven uit onze Groep alle intellectuele eigendomsrechten van deze Website en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, html-codes en knoppen) (de 'Inhoud'). Deze rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot alle copyrights, databaserechten, handelsnamen en handelsmerken.

U mag de Website en de Inhoud uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bekijken, afdrukken en gebruiken. Wij en de bedrijven uit onze Groep behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten van en met betrekking tot de Website en de Inhoud voor, en uw gebruik van de Website en de Inhoud is onderworpen aan onderstaande beperkingen. Het is verboden om:

 • eventuele copyright- of andere eigendomsverwijzingen in de Inhoud te verwijderen;

 • de Inhoud van de Website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op een copyright, een intellectueel eigendomsrecht of een eigendomsrecht van ons of om het even welke derde partij; of

 • deze Website en/of de Inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te reproduceren, te wijzigen, te tonen, te presenteren, te publiceren, te verdelen, uit te zenden, te communiceren aan het grote publiek, te verspreiden aan een derde partij of te gebruiken met het oog op commerciële doeleinden.
   

Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot de domeinnaam [www.levis.info] en alle gerelateerde domeinen en subdomeinen, de naam 'AkzoNobel', ons logo en onze dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die worden vermeld op onze Website zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars of licentiehouders, en de rechten van deze merken zijn voorbehouden voor hun respectieve eigenaars of licentiehouders.

 

KLEURJUISTHEID

Wij hebben al het mogelijke gedaan om de kleuren op het scherm zo accuraat mogelijk te maken. Helaas kunnen we niet garanderen dat de kleuren op het scherm exact overeenkomen met de kleuren van de eigenlijke producten, en de kleurweergave op het scherm mag dus niet worden beschouwd als een reële weergave. De kleuren op uw scherm kunnen altijd variëren naargelang uw scherminstellingen en schermresolutie. Daarom raden we aan om bij twijfel – en indien mogelijk – een tester te bestellen bij uw plaatselijke winkel of onze webwinkel.

 

JUISTHEID VAN DE INFORMATIE EN INHOUD

De Inhoud en informatie op onze Website worden u gratis ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en creëren geen zakelijke of professionele dienstenrelatie tussen u en ons. Wij hebben alle redelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat alle informatie en Inhoud op deze Website accuraat is op het moment van publicatie, maar wij sluiten onachtzame of occasionele fouten niet uit.

Alle meningen en standpunten in de Inhoud, die afkomstig zijn van andere gebruikers van onze Website, zijn de meningen of standpunten van de persoon die ze weergeeft en niet van AkzoNobel. Wij zijn geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke geposte berichten.

Wij hebben geen enkele controle over de informatie die andere gebruikers van onze Website leveren en die beschikbaar is via de Website. Bovendien wordt niet elke vorm van Inhoud vooraf gemodereerd.

De Website en de informatie en Inhoud op de Website worden ter beschikking gesteld 'in de staat waarin ze zich bevinden'. Wij garanderen de informatie en de Inhoud die ter beschikking wordt gesteld op onze Website – inclusief alle elementen die direct of indirect worden gebruikt van onze Website – niet en wij geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie hieromtrent. Bovendien behouden wij ons het recht voor om op om het even welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen te doen en correcties aan te brengen. De commentaar en informatie die wordt gepost op de Website is nooit bedoeld als en mag nooit worden beschouwd als betrouwbaar advies. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen op de Website en alle beslissingen op basis van de informatie en meningen op deze Website vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

VIRUSSEN

Wij hebben alle redelijke inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat deze Website virusvrij is. Wij garanderen echter niet dat onze Website vrij is van bugs en/of virussen en geven geen enkele verklaring of garantie hieromtrent. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste antivirussoftware hebt geïnstalleerd.

Het is verboden om onze Website te misbruiken en bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen en andere vormen van malware of technologisch schadelijke elementen te integreren. Het is verboden om onbevoegd toegang proberen te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website wordt gehost en elke server, computer of database die verbonden is met onze Website. Het is verboden om onze Website aan te vallen met een al dan niet gedistribueerde verstikkingsaanval ('denial-of-service attack'). Wanneer u inbreuk maakt op deze bepaling, begaat u mogelijk een misdrijf. Wij zullen elke inbreuk melden aan de bevoegde gerechtelijke instanties en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen vrij te geven. In geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

 

DOORVERWIJZING NAAR ONZE WEBSITE

U mag via een link doorverwijzen naar de homepagina van onze Website, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en wettelijke manier die geen profijt haalt uit onze reputatie en die onze reputatie niet bezoedelt. Het is verboden om een dergelijke link te presenteren op een manier die een vorm van associatie, goedkeuring of steun van ons suggereert wanneer dit niet het geval is. Het is verboden om een link naar onze Website op te nemen in een website die u niet toebehoort.

Onze Website mag niet visueel worden voorgesteld op een andere website en het is verboden om een link op te nemen naar een ander onderdeel van onze Website dan de homepagina.

Wij behouden ons het recht voor om deze linktoelating in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

De website waarin u de link opneemt, moet in elk opzicht beantwoorden aan de inhoudsnormen zoals vastgelegd in ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid. Gelieve ons te contacteren wanneer u de Inhoud van onze Website op een andere manier wilt gebruiken dan hierboven beschreven.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Website en/of de Inhoud bevat mogelijk links naar websites van derde partijen. Wanneer u beslist om een website van een derde partij te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid of de weergegeven meningen op deze websites. Links impliceren nooit dat wij – of onze Website – behoren/behoort tot of verbonden zijn/is aan de betrokken websites.

Uw bezoek aan en interactie met om het even welke andere website – inclusief websites met een link naar onze Website – is onderworpen aan de regels en het beleid van de betrokken website. Gelieve deze regels en beleidslijnen te lezen voor u doorgaat.

De berichten die wij u sturen, bevatten mogelijk informatie die afkomstig is van externe websites. Er wordt altijd duidelijk aangegeven welk materiaal afkomstig is van een externe website en er wordt altijd een link naar de oorspronkelijke website vermeld. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal dat wordt geleverd door of wordt vermeld op een externe website waarnaar wordt verwezen in onze communicatie met u, of het gebruik van persoonsgegevens door de betrokken derde partij.

Het opnemen van een link in onze berichten aan u impliceert geenszins dat wij de website waarnaar wordt verwezen ook goedkeuren. Wanneer u beslist om een website van een derde partij te bezoeken, doet u dat op eigen risico.

 

RECLAME

De Website bevat mogelijk reclame voor producten en diensten van derde partijen. Wij zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie in dit reclamemateriaal en wij geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete zekerheid, verklaring of garantie met betrekking tot de kwaliteit of prestaties van dergelijke producten of diensten.

 

AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

Wij kunnen nu en dan aanbiedingen, promoties en wedstrijden weergeven op de Website, en deze zijn altijd onderworpen aan de specifieke bepalingen en voorwaarden die op dat moment worden bekendgemaakt.

 

MATERIAAL UPLOADEN NAAR OF POSTEN OP ONZE WEBSITE

Wanneer u gebruikmaakt van een toepassing die het mogelijk maakt om inhoud te uploaden naar onze Website of in contact te komen met andere gebruikers van onze Website, dient u de inhoudsnormen zoals vastgelegd in ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid na te leven. U garandeert dat elke bijdrage van die aard beantwoordt aan deze normen: u bent aansprakelijk ten opzichte van ons en u moet ons schadeloosstellen voor elke inbreuk op deze garantie. Dit houdt ook in dat u aansprakelijk bent voor elke vorm van verlies of schade die wij lijden ten gevolge van uw inbreuk op deze garantie.

U verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, overdraagbare en royaltyvrije licentie (inclusief de volledige sublicentierechten) om elke inhoud die u uploadt naar of post op onze Website 'Uw Inhoud') onbeperkt te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot het recht om Uw Inhoud aan te passen, te veranderen, te verbeteren of te wijzigen) in elk medium over de hele wereld. U garandeert dat al het door u geleverde materiaal uw eigen werk is of dat u over alle noodzakelijke rechten en toelatingen van de betrokken eigenaar beschikt, en dat u alle relevante rechten op Uw Inhoud hebt om de in deze clausule vermelde rechten te verlenen.

U doet hierbij, zover als wettelijk toegestaan, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle morele en soortgelijke rechten, elk publiciteitsrecht en elk privacyrecht in elk land ter wereld met betrekking tot het gebruik van de hierbij verleende rechten op Uw Inhoud, en u stemt ermee in om voornoemde rechten niet uit te oefenen.

Wij hebben het recht om Uw Inhoud naar eigen goeddunken te publiceren en voorafgaand aan of tijdens de publicatie bepaalde delen toe te voegen of te schrappen, of de publicatie van Uw Inhoud te weigeren.

Wanneer Uw Inhoud materiaal bevat waarvoor u geen eigendomsrechten of licentie hebt en/of materiaal dat onderworpen is aan de rechten van een derde partij, draagt u de verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van Uw Inhoud alle vrijgaven, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die noodzakelijk zijn opdat wij Uw Inhoud zonder bijkomende kosten zouden kunnen gebruiken en benutten in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoewel wij geenszins verplicht zijn om de Inhoud op onze Website te modereren, behouden wij ons het recht voor om alle informatie die wordt overgedragen of ontvangen via onze Website op te volgen. Wij behouden ons het recht voor om Uw Inhoud naar eigen goeddunken en op om het even welk moment te verwerpen, te blokkeren, in te trekken of te verwijderen. Wij garanderen op geen enkele manier dat Uw Inhoud geheel of gedeeltelijk wordt weergegeven op onze Website.

U verklaart dat u wettelijk het recht hebt om dergelijke informatie in te dienen en u stemt ermee in dat u geen informatie zult indienen wanneer u daartoe niet wettelijk gerechtigd bent. Wij hebben het recht om elke vorm van een dergelijke inhoud voor alle doeleinden te gebruiken, te kopiëren, te verdelen en vrij te geven aan derde partijen. Wij hebben eveneens het recht om uw identiteit vrij te geven aan om het even welke derde partij die beweert dat het materiaal dat u hebt geüpload naar of gepost op onze Website een inbreuk vormt op zijn intellectuele eigendomsrechten of zijn privacyrecht. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van een derde partij voor de inhoud of de juistheid van om het even welk materiaal dat op onze Website werd gepost door u of een derde gebruiker. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken om het even welke inhoud of welk bericht van u op onze Website te verwijderen.

Wij aanvaarden nooit de onbevoegde indiening van ideeën buiten onze vaste zakelijke relaties. Gelieve dus nooit op een onbevoegde manier ideeën in te dienen via deze Website. Ideeën die aan ons worden bekendgemaakt buiten een vooraf bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakenrelatie worden niet beschouwd als vertrouwelijk, en wij hebben in dat geval het recht om deze of soortgelijke ideeën onbeperkt te ontwikkelen, te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel aan te wenden zonder daarvoor een verantwoording of vergoeding verschuldigd te zijn aan u. Wanneer u een idee of andere informatie indient via deze Website, stemt u ermee in om te worden onderworpen aan de bepalingen van dit beleid.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De op onze Website weergegeven Inhoud wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie, verklaring of zekerheid met betrekking tot de juistheid ervan.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij onderstaande elementen uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties, verklaringen en andere bepalingen die van toepassing kunnen zijn op onze Website of de Inhoud en die anders kunnen worden geïmpliceerd door het statutaire recht, het gemeenrecht of het billijkheidsrecht.
 
 • Elke aansprakelijkheid voor om het even welke directe, bijzondere, indirecte of voortvloeiende schade of verliezen die de gebruiker veroorzaakt in verband met onze Website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot het gebruik of de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van onze Website, om het even welke website die ermee verbonden is en om het even welk materiaal dat erop wordt gepost, inclusief:

  • verlies van inkomsten of opbrengsten;

  • verlies van winst, verkoop, zakelijke activiteiten of contracten;

  • onderbreking van de bedrijfsactiviteiten;

  • verlies van verwachte besparingen;

  • bijkomende of onnodige uitgaven;

  • verlies van privacy of verlies van gegevens;

  • verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of

  • om het even welke vorm van schade die voortvloeit uit om het even welke oorzaak die verband houdt met het gebruik van de Website en om het even welke informatie en meningen die direct of indirect worden verkregen via de Website, al dan niet veroorzaakt door benadeling (inclusief nalatigheid), contractbreuk of andere, zelfs indien dit te verwachten was.

 

Deze uitsluiting omvat elke aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door om het even welke virussen, computercodes, bestanden of programma's die speciaal werden ontworpen om de werking van elke vorm van software, hardware, telecommunicatieapparatuur, materiaal dat wordt overgedragen met of als onderdeel van de pagina's van de Website of materiaal dat wordt gedownload van de Website te onderbreken, te begrenzen, te vernietigen of te beperken, of de integriteit ervan in het gedrang te brengen.

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar een link wordt gelegd op onze Website en wij zijn niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van verlies of schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik ervan.

Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toestaan. Bovenstaande uitsluitingen zijn dus mogelijk geheel of gedeeltelijk niet van toepassing op u.

Daarnaast sluit niets onze aansprakelijkheid uit voor (dodelijke) letsels die voortvloeien uit onze nalatigheid, of onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze onjuiste voorstelling of om het even welke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de geldende wetgeving.

 

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om ons volledig schadeloos te stellen van en tegen om het even welke vorm van claim, aansprakelijkheid, verlies en kosten (inclusief alle rechtsvergoedingen en claims van derde partijen) die voortvloeit uit of verband houdt met uw inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

 

SCHEIDBAARHEID

Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de partijen onderworpen aan de resterende geldige bepalingen. De partijen zullen de nietige bepalingen vervangen door geldige bepalingen die de wettelijke strekking van de nietige bepalingen zo dicht mogelijk benaderen, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

INTERNATIONAAL GEBRUIK

De Website is niet bedoeld voor personen in om het even welk rechtsgebied waar de publicatie of beschikbaarheid van de Website voor om het even welke reden verboden is. De personen voor wie een dergelijk verbod van toepassing is, mogen de Website niet bezoeken.

Wij verklaren geenszins dat iets op de Website geschikt is voor gebruik of toegestaan is door de plaatselijke wetgeving in om het even welk rechtsgebied. Personen die de Website bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving: in geval van twijfel dienen zij juridisch advies in te winnen.

Wanneer een vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkt van de oorspronkelijke Engelse tekst, prevaleert de Engelse versie.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Gebruiksvoorwaarden en om het even welk geschil of welke eis die voortvloeit uit of verband houdt met de voorwaarden, hun onderwerp of hun formulering, of uw gebruik van de Website (inclusief niet-contractuele geschillen of eisen) zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving.

Enkel de rechtbanken van Nederland zijn bevoegd voor om het even welke eis die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Website, maar wij behouden ons het recht voor om bij een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden gerechtelijke stappen tegen u te nemen in het land waarin u woont of elk ander relevant land.

 

AANVAARDBAAR GEBRUIKSBELEID

Dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid legt vast onder welke onderlinge voorwaarden u deze website (deze/onze Website) mag bezoeken. Dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze Website.

Het gebruik van onze Website houdt in dat u alle bepalingen van dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid, die een aanvulling vormen op onze Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt en ermee instemt om ze na te leven.

 

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze Website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze Website niet gebruiken:

 • op een manier die inbreuk maakt op de geldende plaatselijke, nationale of internationale wet- en regelgeving;

 • op een manier die onwettig of frauduleus is, of een manier die een onwettig of frauduleus oogmerk of gevolg heeft;

 • met de bedoeling om minderjarigen om op het even welke manier schade (proberen) te berokkenen;

 • om materiaal dat niet beantwoordt aan onze hieronder vermelde INHOUDSNORMEN te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken;

 • om een vorm van ongewenste of onbevoegde reclame of promomateriaal of om het even welke andere soortgelijke communicatie (spam) over te brengen of de verzending ervan mogelijk te maken;

 • om bewust gegevens over te brengen en om het even welk andere materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsenloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat die bedoeld zijn om de werking van om het even welke software of hardware negatief te beïnvloeden.

U stemt er eveneens mee in om:

 • geen enkel onderdeel van onze Website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden;

 • nooit onbevoegd toegang te verwerven tot, te interfereren met en schade of storingen te veroorzaken aan:

 • om het even welk onderdeel van onze Website;

 • om het even welke uitrusting of welk netwerk waarop onze Website wordt gehost;

 • om het even welke software die wordt gebruikt bij de terbeschikkingstelling van onze Website; of

 • om het even welke uitrusting of welk netwerk onder het beheer of gebruik van een derde partij.
   

INTERACTIEVE DIENSTEN

Wij kunnen nu en dan interactieve diensten verlenen op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot:

 • chatrooms; en

 • elektronische prikborden.
   

(Interactieve diensten)

Bij om het even welke Interactieve Dienst die wij verlenen, geven wij u duidelijke informatie over het type dienst dat wordt verleend, het modereren van de dienst en de eventuele vorm van moderatie (inclusief of deze moderatie gebeurt door een persoon of een machine).

Wij doen ons best om alle eventuele externe risico's te evalueren voor gebruikers (en in het bijzonder kinderen) wanneer zij om het even welke Interactieve Dienst gebruiken zoals die wordt verleend op onze Website. Wij zijn echter op geen enkele manier verplicht om een Interactieve Dienst die wordt verleend op onze Website te controleren, op te volgen of te modereren. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij onze aansprakelijkheid uit voor om het even welke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een Interactieve Dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of deze dienst al dan niet wordt gemodereerd.

Het gebruik van om het even welke Interactieve Dienst door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn ouders of voogd. Wij raden ouders die hun kinderen de toestemming geven om een Interactieve Dienst te gebruiken aan om hun kinderen goed te informeren over hun veiligheid op het internet, omdat geen enkele vorm van moderatie helemaal waterdicht is. Minderjarigen die om het even welke Interactieve Dienst gebruiken, moeten worden geïnformeerd over de mogelijke risico's die zij lopen.

Wanneer wij een Interactieve Dienst modereren, geven wij u doorgaans ook de contactgegevens van de moderator voor eventuele vragen of problemen.

 

INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op het materiaal dat u bijdraagt aan onze Website ('Bijdragen') en om het even welke daarmee verbonden Interactieve Dienst.

U bent verplicht om onderstaande normen na te leven in geest en letter. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van om het even welke Bijdrage en elke Bijdrage in zijn geheel.

Bijdragen moeten:

 • juist zijn (in geval van feiten);

 • oprecht zijn (in geval van meningen); en

 • beantwoorden aan de geldende wetgeving van Nederland en elk land van waaruit ze worden gepost.

Bijdragen mogen nooit:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor om het even welke persoon;

 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;

 • expliciet seksueel getint materiaal promoten;

 • geweld promoten;

 • discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit,
  handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

 • inbreuk maken op om het even welk copyright, databaserecht of handelsmerk van om het even welke andere persoon;

 • een misleidend karakter hebben;

 • inbreuk maken op om het even welke wettelijke verplichting ten opzichte van een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;

 • om het even welke illegale activiteit promoten;

 • een dreigend karakter hebben, of de privacy van anderen misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken;

 • om het even welke andere persoon lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;

 • worden gebruikt om iemand te imiteren, of uw identiteit of band met een andere persoon foutief voor te stellen;

 • de indruk geven dat ze afkomstig zijn van ons wanneer dat niet het geval is; of

 • om het even welke onwettige handeling, zoals (bij wijze van voorbeeld) een schending van het copyright of computermisbruik, verdedigen, promoten of steunen.

 

OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Wij bepalen naar eigen goeddunken of er al dan niet inbreuk werd gemaakt op dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid door uw gebruik van onze Website. Wij behouden ons het recht voor om de volgens ons gepaste maatregelen te nemen wanneer er inbreuk werd gemaakt op dit beleid.

Door dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid niet te respecteren, maakt u inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden waaraan het gebruik van onze Website is onderworpen. Dit kan ertoe leiden dat wij een van of alle onderstaande maatregelen nemen:

 • de onmiddellijke, tijdelijke of permanente terugtrekking van uw recht om onze Website te gebruiken;

 • de onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van om het even welk bericht of materiaal dat u hebt geüpload naar onze Website;

 • de opstelling van een waarschuwing;

 • het nemen van gerechtelijke stappen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten (inclusief maar niet beperkt tot alle redelijke administratieve en gerechtelijke kosten) die voortvloeien uit de inbreuk, bij wijze van schadevergoeding;

 • het nemen van verdere gerechtelijke stappen tegen u;

 • het vrijgeven van deze informatie aan de gerechtelijke autoriteiten wanneer wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

 

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor maatregelen die worden genomen in reactie op een schending van dit Aanvaardbaar Gebruiksbeleid. De hierboven vermelde lijst van mogelijke reacties is niet exhaustief en wij behouden ons het recht voor om elke andere maatregel te nemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

 

CONTACT

Naam van de vennootschap: Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap: Everest Office Park Leuvensesteenweg 248 B 1800 Vilvoorde België

Ondernemingsnummer: 0405746050

Rechtspersonenregister: Brussel

Bankrekeningnummer: Fortis 210-0492659-48 – K.B.C. 482-9002021-96 – B.B.L. 310-0306922-03

H.R. Brussel 927 – B.T.W./T.V.A BE405.746.050

Bedankt voor uw bezoek aan onze website!

Veilig en eenvoudig betalen visa amex bancontact master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.