ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST")


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST")

Lees deze Algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst bij ons. Door het lege vakje naast ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken en een bestelling van Producten op de website www.levis.info (“Website”) te plaatsen, bevestigt u deze algemene verkoopsvoorwaarden gelezen te hebben en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Overeenkomst.

Merk op dat u deze Overeenkomst kunt afdrukken via uw internetbrowser of door te klikken op de link  in de Bestelbevestiging die u na het plaatsen van een bestelling zal ontvangen.

1. INFORMATIE OVER ONS. Levis is de commerciële naam van de Belgische vennootschap met als maatschappelijke naam Akzo Nobel Decorative Paint Belgium nv/sa, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 248 bus B, 1800 Vilvoorde, geregistreerd in het RPR van Brussel met het ondernemingsnummer/btw-nummer BE0405.746.050 (“Wij”, “Ons”, “Onze”). In België beheren we de Website www.levis.info en verkopen via deze Website verfproducten en toebehoren

2. ELEKTRONISCHE BERICHTEN Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dat u elektronisch berichten van Ons ontvangt. U aanvaardt dat elektronische communicatie (per e-mail, back-up etc.) als bewijs kan gelden en gelijkwaardig is aan een met de hand ondertekend papieren document.

3. ONZE OVEREENKOMST

3.1. Uw bestelling is een voorstel aan Ons om de in uw bestelling vermelde product(en) te kopen (“Bestelling”).
3.2. De term product, in het enkelvoud of het meervoud, betekent alle goederen die door Ons aan u worden verkocht en die op de Website rechtstreeks te koop worden aangeboden (de "Product(en)").

3.3. Wanneer u een Bestelling plaatst om een Product van Ons te kopen, sturen Wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling met daarin de gegevens van uw Bestelling (de “Bestelbevestiging”) evenals een link naar deze Overeenkomst, die u in staat stelt deze Overeenkomst af te printen of anderszins op te slaan.

3.4. Met  de Bestelbevestiging bevestigen Wij dat Wij uw Bestelling hebben ontvangen en aanvaarden, waardoor de (ver)koopovereenkomst tot stand komt.

3.5. U stemt ermee in verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden via e-mail naar u gestuurd. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u tijdens de verwerking van de Bestelling verstrekt correct is.

4. WIJZIGINGEN Van tijd tot tijd wijzigen Wij deze Overeenkomst. Controleer telkens wanneer u Producten wilt bestellen de laatste versie van deze Overeenkomst om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn op de verkoop van Producten.

5. PRODUCTEN

5.1. De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen uitsluitend ter illustratie.

5.2. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren van de Producten zo nauwkeurig weer te geven als elektronische media toelaten. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleur op het scherm exact overeenkomt met de kleuren van de daadwerkelijke Producten en u mag derhalve niet afgaan op de kleuren op de Website. Kleuren kunnen variëren afhankelijk van uw scherminstellingen en resolutie.

5.3. Wij raden u aan om een kleurtester te gebruiken op het te verven oppervlak voordat u de decoratieve verf aanbrengt. Dit geeft u een sterkere indicatie van het uitzicht van de werkelijke kleur, die kan worden beïnvloed door het substraat en de textuur van het oppervlak, of door stoffering en de vorm, grootte en verlichting van de kamer. Houd er rekening mee dat kleurtesters alleen de kleur van het product aangeven en niet representatief zijn voor de kwaliteit of glans van het uiteindelijk gekochte Product.

5.4. De verpakking van de Producten kan afwijken van de verpakkingen die op de afbeeldingen op de Website worden getoond.

5.5. Alle Producten op onze Website zijn afhankelijk van beschikbaarheid. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail informeren als de bestelde Producten niet beschikbaar zijn en Wij geen Bestellingen zullen kunnen verwerken. Als u al voor het Product hebt betaald, zullen Wij u het bedrag van de Bestelling zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na de ontbinding van deze Overeenkomst terugbetalen.

6. PRIJZEN

6.1. De prijzen van de Producten worden vermeld op de Website. De prijs van een Product is inclusief btw (indien van toepassing) aan het toepasselijke huidige tarief dat op het moment in België belastbaar is.

6.2. Indien van toepassing worden alle extra vracht-, bezorg- of portokosten bij de prijs vermeld.

6.3. Prijzen voor onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een Bestelling die Wij hebben bevestigd met een Bestelbevestiging.

7. LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1. De leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) worden vermeld tijdens het bestellingsproces. Door de Bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de vermelde leverings-voorwaarden.
7.2. Als de leveringsvoorwaarden niet worden vermeld tijdens het bestellingsproces , zullen Wij de Producten uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de Bestelling leveren.

7.3. Indien Wij de Producten niet leveren op het met u overeengekomen moment of binnen 30 dagen zoals hierboven vermeld, moet u Ons verzoeken de Producten te leveren binnen een extra termijn die is aangepast aan de omstandigheden. Indien Wij de Producten niet binnen deze extra termijn leveren, heeft u het recht deze Overeenkomst zonder kosten te beëindigen. Als u de Producten al hebt betaald, zullen Wij u het bedrag van de bestelling zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na de beëindiging van deze Overeenkomst terugbetalen.

7.4. Plaats van levering; Wij leveren Producten van onze Website in België, met uitsluiting van elk ander land.

8. BETALINGEN

8.1. De betalingen gebeuren in Euro.

8.2. U kunt alleen betalen voor de Producten met behulp van de betaalmethoden die op de Website worden vermeld (te vinden onderaan op elke pagina).

8.3. De Producten en alle toepasselijke verzendkosten worden vooraf (d.i. bij het plaatsen van de Bestelling) betaald.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1. Houd er rekening mee dat als u geen consument bent zoals gedefinieerd in de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, u geen gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in artikel 9 van deze Overeenkomst.

9.2. Tijdsperiode: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (anders dan de vervoerder) (i) de gekochte Producten ontvangt, of (ii) het laatste Product of onderdeel ontvangt, indien de Bestelling op meerdere Producten of onderdelen betrekking heeft die afzonderlijk geleverd worden. Indien u meerdere derde partijen heeft aangewezen, kan u uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de laatste partij het (laatste) Product of onderdeel ontvangt. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.3. Hoe uw recht uitoefenen: U kunt dit recht uitoefenen door Ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om u geheel of gedeeltelijk uit de Overeenkomst terug te trekken. Hiervoor kunt u ofwel:

  1. Gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat u kan terugvinden op de laatste pagina van deze Overeenkomst; ofwel
  2. een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de Overeenkomst te herroepen; ofwel
  3. Ons via https://www.levis.info/nl/contacteer-ons een ondubbelzinnige verklaring sturen waarin u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om  de Overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen Wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

 

9.4. Kosten voor het retourneren van Producten: Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, draagt u de kosten voor het retourneren van de Producten per post volgens de prijs die is vastgesteld door de postdienst die u beslist te gebruiken.

9.5. Procedure om Producten te retourneren: De Producten waarvoor u uw herroepingsrecht uitoefent, worden per post teruggestuurd naar het volgende adres: Akzo Nobel Decorative Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248B – 1800 Vilvoorde. U dient de Producten te retourneren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u Ons in kennis hebt gesteld van uw besluit om uw herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met het bovenstaande artikel 9.3.

9.6. Controle van de Producten: Wanneer Wij een geretourneerd Product ontvangen, controleren Wij het (de) Product(en). U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering indien de waarde van het (de) geretourneerde Product(en) daalt als gevolg van de hantering van het (de) Product(en), behalve wanneer dit nodig was om de aard, kenmerken en werking van het (de) Product(en) vast te stellen.

9.7. Terugbetaling van betalingen: Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, betalen Wij alle van u ontvangen betalingen voor het Product terug, inclusief, indien van toepassing, de verzendkosten. Als u echter tijdens het bestelproces gekozen heeft voor een dringende levering van het Product, zullen Wij u de verzendkosten terugbetalen voor het goedkoopste type van levering dat door Ons wordt aangeboden. Wij zullen dezelfde betaalwijze gebruiken als u bij de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt. In ieder geval zult u geen kosten moeten betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Deze terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop u Ons in kennis hebt gesteld van uw besluit om uw herroepingsrecht uit te oefenen. We behouden ons echter het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat Wij de Producten terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Producten naar Ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Behoudens opzet of grove schuld zijn Wij  niet aansprakelijk voor (i) schade veroorzaakt door de Producten indien die schade niet alleen veroorzaakt werd door een gebrek in het Product maar tevens door uw fout of de fout van een derde partij, (ii) enige indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill, verspilde uitgaven, of gevolgschade in geval van laattijdige levering of niet-levering door een door Ons aangestelde transporteur, en (iii) alle schade die resulteert uit Overmacht (zie artikel 12).

10.2. De wetten van sommige landen staan sommige of alle van de hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, is het mogelijk dat sommige of alle van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn en dat u aanvullende rechten hebt.

10.3. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor frauduleuze verklaringen door Ons of voor dood of persoonlijk letsel dat veroorzaakt wordt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

10.4. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de Bestelling.

11. GARANTIES

Wettelijke garantie. De Producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken overeenkomstig artikel 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. 

Controle. U verbindt zich ertoe om de Producten bij levering onmiddellijk te onderzoeken en te controleren of de kwaliteit en de kwantiteit daarvan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Het gebruik, verbruik of de conversie van de Producten impliceert Uw onherroepelijke aanvaarding van desbetreffende Producten.

Gebreken - Klachten. Indien het Product een gebrek vertoont, dient u binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek Ons hiervan op de hoogte te brengen via https://www.levis.info/nl/contacteer-onsEen klacht is slechts ontvankelijk indien (i) u de klacht binnen de hierboven vermelde termijn neerlegt, (ii) u de Producten niet gebruikt of verbruikt heeft en steeds correct bewaard heeft en (iii) de Producten kunnen onderzocht worden door Ons. U dient de niet-conforme Producten per post naar volgend adres te sturen: Akzo Nobel Decorative Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248B – 1800 Vilvoorde.

Indien na onderzoek de klacht ongeldig blijkt te zijn, zullen de kosten van het onderzoek door Ons op u verhaald worden. Indien de klacht geldig blijkt te zijn, kan u beroep doen op de remedies vermeld in artikel 10.

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE (Overmacht)

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige nalatigheid of vertraging in de uitvoering van Onze verplichtingen onder een Overeenkomst die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten Onze controle (“Overmacht”).

12.2. Zal als Overmacht worden beschouwd,  elke handeling of gebeurtenis buiten Onze redelijke controle die het nakomen van onze verplichtingen redelijkerwijze onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties door derden, civiele onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging met of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of privévervoer of faillissement van leveranciers of uitblijven van leveringen door leveranciers.

12.3. Indien zich een gebeurtenis van Overmacht voordoet die de uitvoering van Onze verplichtingen onder deze Overeenkomst beïnvloedt:

     12.3.1. nemen Wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen; en

     12.3.2. zullen Onze verplichtingen en de termijn voor de uitvoering van Onze verplichtingen onder deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de situatie van Overmacht aanhoudt. Wij zullen een nieuwe leveringsdatum met u regelen nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

13. COMMUNICATIE TUSSEN ONS Voor vragen met betrekking tot de verkoop van Producten, inclusief klachten met betrekking tot de levering of de prestaties van een Product, kunt u als volgt contact met Ons opnemen:

Akzo Nobel Decorative Paints Belgium nv/sa

Leuvensesteenweg 248B – 1800 Vilvoorde

0800 24 111

https://www.levis.info/nl/contacteer-ons of DIYOrder@akzonobel.com

Wanneer u telefonisch contact met Ons opneemt in verband met de Overeenkomst, betaalt u geen extra toeslag, anders dan het basistarief dat door uw telefoonmaatschappij in rekening wordt gebracht.

14. GEGEVENSPRIVACY

Wanneer u een account bij Ons opent, gebruiken Wij uw persoonsgegevens om uw account te beheren en om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw aankopen te waarborgen. U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die Wij over u verwerken, en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar:

Akzo Nobel Decorative Paints Belgium nv/sa,

Leuvensesteenweg 248B – 1800 Vilvoorde

0800 24 111

https://www.levis.info/nl/contacteer-ons

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, raadpleegt u de privacyverklaring van onze Website.

15. GEGEVENSBEVEILIGING

15.1. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de overgedragen gegevens van betaaltransacties (zoals uw kredietkaart- of debetkaartgegevens) sterk beveiligd zijn. Hiervoor gebruiken Wij het protocol voor beveiligde communicatie via een computernetwerk, genaamd HTTPS. HTTPS bestaat uit communicatie via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) binnen een versleutelde verbinding. HTTPS zorgt voor de authenticatie van onze website en de bijbehorende webserver waarmee u communiceert, wat u beschermt tegen man-in-the-middle-aanvallen. Daarnaast biedt het bidirectionele versleuteling van de communicatie tussen u en Onze server, die u beschermt tegen het afluisteren en knoeien met en/of vervalsen van de inhoud van de communicatie. In de praktijk geeft dit een redelijke garantie dat u communiceert met Onze Website en dat de inhoud van de communicatie tussen u en Onze Website niet door derden kan worden gelezen of vervalst.

15.2. In aanvulling op en in relatie tot uw betaling maken Wij gebruik van een beveiligde online betalingsdienst genaamd Adyen (https://docs.adyen.com/developers/). Wij gebruiken door hen Beheerde Betalingspagina's wat betekent dat alle betalingspagina's door hen worden beheerd en wij geen gegevens van particuliere banken op onze servers opslaan.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij zijn eigenaar van het auteursrecht, de handelsmerken, ontwerprechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Producten en u stemt ermee in dat deze rechten op geen enkele wijze mogen worden gebruikt zonder Onze schriftelijke toestemming. De Overeenkomst die u met Ons afsluit brengt op geen enkele manier een overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Ons aan u mee.

17. VARIA

17.1. Deelbaarheid. Mocht enige bepaling (of deel daarvan) van deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zijn, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst (alsook van dat deel van desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht is) onverlet. In dergelijk geval zullen Wij samen met u te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17.2. Als Wij niet van u eisen dat u een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst nakomt, of als Wij onze rechten ten aanzien van u niet doen gelden, of als Wij dit uitstellen, betekent dit niet dat Wij afstand hebben gedaan van onze rechten ten aanzien van u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet moet nakomen. Indien Wij afzien van ons recht om u in gebreke te stellen wanneer u uw verplichtingen niet nakomt, doen Wij dit alleen schriftelijk, en wil dit niet zeggen dat Wij later automatisch afzien van ons recht om u in gebreke te stellen.

 

18. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING EN EUROPEES ONLINE PLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTING

18.1. Alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) Houd er rekening mee dat dit artikel 18.1 alleen geldt ten voordele van de consument. Als u een handelaar bent, is dit artikel bijgevolg niet op u van toepassing.

     18.1.1. In het geval van een geschil tussen ons met betrekking tot deze Overeenkomst, kunt u rechtstreeks (maar u bent hiertoe niet verplicht) een klacht indienen bij een ADR-entiteit die u zal helpen een dergelijk geschil te proberen op te lossen. Deze bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en is gratis.

      18.1.2. Houd er rekening mee dat u het recht (maar niet de plicht) heeft om eerst contact met Ons op te nemen om te proberen een geschil in verband met deze Overeenkomst te beslechten. Als we het geschil niet kunnen beslechten, kunt u altijd uw recht uitoefenen (maar u bent hiertoe niet verplicht) door contact op te nemen met de ADR-entiteit om een klacht in te dienen op bovenvermeld adres. Niets in dit artikel mag u ervan weerhouden gerechtelijke stappen tegen Ons te ondernemen.

18.2.Europees online platform voor geschillenbeslechting (ODR-platform). Naast uw rechten zoals vermeld in artikel 18.1, kunt u (maar u bent hiertoe niet verplicht) uw klachten tegen ons met betrekking tot deze Overeenkomst ook indienen op het ORD web-platform op het volgende adres https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Deze website heeft specifiek betrekking op de buitengerechtelijke geschillenbeslechting betreffende contractuele verplichtingen tussen ons als gevolg van deze Overeenkomst.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Tenzij dwingend recht anders bepaalt, wordt deze Overeenkomst exclusief beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van materieel internationaal privaatrecht. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst en die de partijen niet in staat zijn te beslechten door middel van een overeenkomst, uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken te Brussel, België, die bevoegd zijn voor het onderwerp van het geschil.

 

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan Akzo Nobel Decorative Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248B – 1800 Vilvoorde:
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*).​
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

         PDF version

Veilig en eenvoudig betalen visa amex bancontact master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.